लाल महालातील शाहिस्तेखान ते दादोजी

दादोजी कोंडदेव पुतळा प्रकरणी इतिहास संशोधक श्रीमंत कोकाटे यांचा दै.देशोन्नती च्या स्पंदन पुरवणीतील लेख.

(दै.देशोन्नती, ३० जानेवारी २०११)

Shahistekhan to Dadoji - Lal Mahal

Leave a Reply