Advertisements
Satyashodhak Default Featured Image

लाल महालातील शाहिस्तेखान ते दादोजी

दादोजी कोंडदेव पुतळा प्रकरणी इतिहास संशोधक श्रीमंत कोकाटे यांचा दै.देशोन्नती च्या स्पंदन पुरवणीतील लेख. (दै.देशोन्नती, ३० जानेवारी २०११) Advertisements

Advertisements